კატეგორიები:
აირჩიეთ თემა:
 • ყველა
 • 1. შუქნიშნის სიგნალები
 • 2. მარეგულირებლის სიგნალები
 • 3. სპეციალური სიგნალის გამოყენება
 • 4. საავარიო შუქური სიგნალიზაცია
 • 5. სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი
 • 6. მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი
 • 7. გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით
 • 8. მოძრაობის სიჩქარე
 • 9. სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია
 • 10. გაჩერება დგომა
 • 11. გზაჯვარედინის გავლა
 • 12. რკინიგზის გადასასვლელი
 • 13. მოძრაობა ავტომაგისტრალზე
 • 14. საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი
 • 15. ბუქსირება
 • 16. სასწავლო სვლა
 • 17. გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი
 • 18. ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა
 • 19. საგზაო მონიშვნა
 • 20. სამედიცინო დახმარება
 • 21. მოძრაობის უსაფრთხოება
 • 22. ადმინისტრაციული კანონი
 • 23. მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია
 • 24. უწესივრობა და მართვის პირობები
 • 25. მაფრთხილებელი ნიშნები
 • 26. პრიორიტეტის ნიშნები
 • 27. ამკრძალავი ნიშნები
 • 28. მიმთითებელი ნიშნები
 • 29. საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები
 • 30. სერვისის ნიშნები
 • 31. დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები
წინა
შემდეგი
სულ : 1741 ბილეთი
?
# 1
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
1
სატვირთო ავტომობილის მძღოლს
2
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს


?
# 2
ვალდებულია თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლი, მიმდებარე ტერიტორიიდან გზაზე გასვლისას გზა დაუთმოს ქვეითებს?
1
ვალდებულია
2
არ არის ვალდებული


?
# 3
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს შეუძლია გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, შუქნიშნის ამ სიგნალზე?
1
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
2
მოტოციკლის მძღოლს


?
# 4
რომელი ავტომობილის მძოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
1
ლურჯი ავტომობილის მძღოლს
2
თეთრი ავტომობილის მძღოლს


?
# 5
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ისრის მიმართულებით მოძრავმა ავტომობილებმა, თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?
1
ჯერ უნდა გაიაროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა, შემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა და ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა
2
ჯერ უნდა გაიაროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა და ბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა
3
ჯერ გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა და ბოლოს სატვირთო ავტომობილმა


?
# 6
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ავტომობილებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
1
ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა, ბოლოს - ავტობუსმა
2
ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა, შემდეგ - ავტობუსმა, ბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა
3
ჯერ უნდა გაიაროს ავტობუსმა, შემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა, ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა


?
# 7
რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
1
ჯერ უნდა გაიაროს ავტობუსმა, შემდეგ - მოტოციკლმა, ბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა
2
ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - ავტობუსმა, ბოლოს - მოტოციკლმა
3
ჯერ უნდა გაიაროს მოტოციკლმა, შემდეგ - ავტობუსმა, ბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა


?
# 8
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
1
მოტოციკლის მძღოლს
2
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს


?
# 9


საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით აკრძალულია იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომლის მინები დამუქებულია:
1
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის დარღვევით
2
ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ დადგენილი წესის დარღვევით


?
# 10
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მობრუნების მანევრი შეასრულოს:
1
მხოლოდ A მიმართულებით
2
მხოლოდ B მიმართულებით
3
როგორც A, ასევე B მიმართულებით


წინა
შემდეგი