2017-05-25 10:39:33

პრაქტიკული გამოცდა.
■■■■■

პრაქტიკულ გამოცდაზე დასაშვებად, ნებისმიერი კატეგორიის მართვის მოწმობის მსურველს უნდ...

2017-05-25 10:30:54

მართვის მოწმობის კატეგორიები
■■■■■

სატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა სამართავად სავალდებულოა შესაბამისი მართვის უფლები...

2017-04-20 13:22:08

რომელ კატეგორიაში რამდენი ბილეთია?
■■■■■

კატეგორიებში ბილეთები შემდეგნაირად ნაწილდება: A, A1 კატეგორიები813 ბილეთი B, B1 კა...

2017-04-19 12:49:13

თეორიული გამოცდა.
■■■■■

ნებისმიერი კატეგორიის მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დასაშვებად კანდიდატმ...

2017-04-19 12:06:19

მართვის მოწმობის შეცვლა-აღდგენა.
■■■■■

სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის შეცვლის საფუძველი შეიძლება იყოს: მართვის...

2017-04-19 12:05:29

ზღვრული ასაკი.
■■■■■

“A” კატეგორიის მისაღებად გამოცდებზე დაიშვებიან 24 წლის ასაკიდან (21 წლიდან, თუ ამ ...

2017-04-19 12:04:34

უცხო ქვეყნის მართვის მოწმობის შეცვლა
■■■■■

საქართველოს მოქალაქემ, რომელსაც აქვს უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული ვადიანი მართვის მოწმ...

2017-04-19 12:03:05

მოქმედების ვადა.
■■■■■

მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწმობის ვადები განისაზღვრება კატე...